Predavanje

Funkcije "Help"

Uz operativni sistem Windows dobija se celokupna dokumentacija o programu, a to je funkcija HEPL. Pokretanjem funkcije pomoći (Hepl) pojavljuje se prozor sa poljem Search Hepl, u levom gornjem uglu prozora unosimo ključnu reč i pritisnete dugme koje „lupa“ ili taster Enter na tastaturi.

U traci sa alatima nalaze se tasteri Back i Forward koji služe za kretanje po stranicama Help-a koje je korisnik prethodno otvarao, zatim dugme Home koje služi za vraćanje na početnu stranicu. Pritiskom na dugme Index vrši se pretraživanje nepoznatih termina. Termin za koji korisnik traži objašnjenje može da se odabere sa liste koja se pojavi u levom panelu prozora ili da se u polje za pretragu upišu ključne reči. Kada se pritisne taster Display, u desnom delu prozora pojavljuju se željene informacije.