Predavanje

Rad sa prozorima - Elemanti

Meni

Kao što je već rečeno u sve postojeće komande jednog programa grupisane su prema srodnosti u menije. Imena tih menija nalaze se u liniji menija. Klikom na ime u liniji menija otvara se padajući meni grupe.

Unutar jednog padajućeg menija komande su grupisane prema srodnosti, a grupe su odvojene linijama. Zadavanje komande vrši se klikom na njeno ime u padajućem meniju. Linije menija različitih programa imaju neke slične grupe sa komandama.

U padajućem meniju neke grupe komandi pored imena nekih komandi nalaze se: ispred imena neka sličica ili znak, iza imena tri tačke (...), prečica za tu komandu ili strelica nadesno. Kod komandi koje iza imena imaju tri tačke (...) posle zadavanja komande otvara se prozor za dijalog preko kojeg se zadaju dodatni podaci potrebni za izvršenje komande. Strelica nadesno pored imena u listi ( ► ) označava da se radi o nazivu nove podgrupe komandi čija će se lista otvoriti pored imena.

Linije sa alatima - Tools bar

Najčešće korišćene komande programa predstavljene su sličicama - alatkama, koje su grupisane u linije s alatkama. Najčešće sa na ekran postavlja standardna i još jedna ili dve linije s alatkama, a ostale linije sa alatkama se postavljaju na ekran prema potrebi.

Pomoćni meni - Drop-down menu

Pomoćni meni dobija se u mnogim programima klikom na desni taster na mišu. Meni se pojavljuje na ekranu na mestu klika i u njemu se nalaze komande koje mogu da se primene u tom momentu. Komande se zadaju na isti način kao i iz padajućeg menija.

Elementi prozora za dijalog

Posle zadavanja komandi čija su imena napisana sa tri tačke na kraju, ili kada program posle zadavanja neke komande treba da upozori korisnika na posledice njenog izvršavanja, javljaju se prozori za dijalog.

Kod nekih dijalog prozora unutar prozora nalazi se niz kartica od kojih svaka ima na vrhu jezičak sa nazivom. Klikom na taj jezičak kartica se dovodi na prvo mesto (ispred svih drugih) tako da se vidi cela. Na taj način je omogućen pristup svim delovima kartice. Posle postavljanja potrebnih podataka u svim karticama, klikom na dugme OK, komanda se izvršava.

Dugme - Push Button

Obično dugme (Push Button) predstavljeno je sa nekim tekstom ili sličicom na sebi. Klik (pritisak) na to dugme aktivira neki proces. Najčešći primeri teksta su OK ili Yes (potvrda), No (negacija), Sapse (odustajanje), Help (traženje pomoći). Ako se tekst na dugmetu završava sa tri tačke (obično Default... ili Advanced... pritiskom na ovo dugme otvoriće se novi prozor za dijalog. U tom slučaju mora se prvo završiti rad sa novootvorenim prozorom pa tek onda rad sa prethodni prozorom za dijalog. Klikom na dugme OK, Yes, No ili Cancel prozor se zatvar (nestaje s ekrana).

Opciono dugme - Option button, Radio button

Opciono dugme predstavljeno je obično krugom pored kojeg je ispisan tekst opcije. Klikom na dugme ili tekst pored njega bira se opcija. Koristi se kada od više ponuđenih opcija može da se izabere samo jedna. Ako se opcija umesto tekstom može predstaviti sličicom, onda se umesto dugmeta koristi kvadratu kome su nacrtane sličice. Klikom na izabranu opciju sličica u kvadratu postaje uokvirena, što vizuelno izgleda kao da je dugme pritisnuto.

Opcioni kvadrat - Check box

Opcioni kvadrat predstavljen je kvadratom pored kojeg je ispisan tekst opcije. Klikom na kvadrat ili tekst pored njega u kvadratu se pojavljuje znak potvrde ("štrikla" ili "X"). Koristi se kada je ponuđeno i dozvoljeno da se izabere više opcija.

Tekstualno polje - Text box

Obično tekstualno polje koristi se za unos proizvoljnog teksta. Ukoliko postoje neka pravila koje se prilikom unosa ne ispoštuju, dobija se odgovarajuće upozorenje (na primer, prilikom zadavanja imena datoteka u komandi za snimanje).

Numeričko polje - Spin button box

Numeričko polje koristi se za unošenje numeričke vrednosti. Numerička vrednost se u polje unosi direktno ili pomoću dugmadi sa strelicama. Svaki klik na dugme sa strelicom nagore povećava vrednost u polju za određeni inkrement, a klik na dugme sa strelicom nadole smanjuje vrednost u polju za isti inkrement. U nekim programima ako se linija između dugmadi sa strelicama mišem povuče nagore ili nadole, vrednost u polju se povećava ili smanjuje.

Obično polje sa listom - List box

Obično polje sa listom sadrži elemente od kojih je mogućno izabrati jedan (u nekim situacijama i više). Izabrani element prikazan je inverzno. Ako cela lista ne može da stane u polje, polje ima vertikalnu skrol traku.

Kombinovana lista - Combo box/Drpo-down list box

Kombinovana lista ima pored liste i polje (obično iznad liste) u koje je mogućno direktno ukucati tekst. Ako se vrši izbor iz liste izabrani tekst se pojavljuje u polju.

Polje sa padajućom listom (Drpo-down list box) predstavljeno je samo jednim poljem pored kojer se nalazi dugme sa strelii nadole (▼). Klikom na ovo dugme otvara se lista koja može ima sa strane i skrol traku. Dovođenjem miša na neki elem liste on je označen (prikazan inverzno), a klikom na nje označeni element zamenjuje prethodni sadržaj polja.

Polje za pretraživanje

U komandama koje rade sa datotekama (snimanje dokumenta, otvaranje dokume, traženje foldera ili datoteke itd.) nalaze se u prozoru elementi potrebni nalaženje odgovarajućeg foldera i/ili datoteke. Neki od ovih elemenata sastoje se samo iz jednog dela (padajuće liste za pretraživanje), dok se većina sastoji iz povezana elementa (padajuće liste za pretraživanje i obične liste).

Dugme za pretraživanje - Browse

Ha slici je prikazan prozor za pretraživanje koji se dobija pritiskom na dugme Browse...