Predavanje

Razgranata struktura i ciklična struktura

Lavirint

Proveravamo da li je naš lik dotako ivice lavirinta.

Odabir lika

Otvaramo naš projekat od prošlog časa i nastavljamo sa našom igricom.

Pozadina

Pre nego što počnemo da ređamo blok naredbe, napravićemo nekoliko pozadina Lavirintu. Prva pozadina će biti najava igrice, zatim crtamo jednostavan lavirint i poslednja pozadina je kraj igrice.

pocetak kraj
L1 L2

Blok-naredbe

Blok (scripts) naredbe koje ćemo koristiti su:

Grupa naredbi Blok naredba Objašnje
Postavlja naš lik na određenu poziciju u sceni.
Ponavlja naredbe koje su smeštene unutar ove strukture.
Naredba grananja. Ako je uslov zadovoljen izvršićese naredbe unutar ove strukture.
Uslov - ako se dodirne boja.
Kad se prikaže navedena pozadina šta treba da radi.
Zaustavlja sve komande.

Komande za upravljanje

NAPOMENA: prvo selektujemo lik za koji želimo da dodajemo blok-naredbe.